milovat-zdravie-sk

Ochrana osobných údajov

Zodpovedný za právne predpisy o ochrane údajov, najmä všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), je:

Leonard Walter (Auter)

Vaše práva, ktoré sa majú týkať

Podľa kontaktných údajov poskytnutých naším úradníkom pre ochranu údajov môžete kedykoľvek uplatniť tieto práva:

  • Informácie o vašich údajoch uložených nami a ich spracovaní (článok 15 GDPR),
  • oprava nepresných osobných údajov (článok 16 GDPR),
  • vymazanie vašich údajov, ktoré sme uložili (článok 17 GDPR),
  • Obmedzenie spracovania údajov za predpokladu, že ešte nemáme povolené vymazať vaše údaje z dôvodu zákonných povinností (článok 18 GDPR),
  • námietky proti spracovaní vašich údajov u nás (článok 21 GDPR) a
  • Prenosnosť údajov, ak ste súhlasili so spracovaním údajov alebo ste s nami uzavreli zmluvu (článok 20 GDPR).

Ak ste nám dali svoj súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

So sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, napríklad príslušný dozorný orgán federálneho štátu vášho bydliska alebo príslušný orgán.

Zoznam dozorných orgánov (pre neverejný sektor) s adresou možno nájsť na adrese:

Zhromažďovanie všeobecných informácií pri návšteve našich webových stránok

Druh a účel spracovania:

Keď pristupujete na našu webovú stránku, t. j. ak sa nezaregistrováte alebo inak neposlať informácie, automaticky sa zhromažďujú informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie (súbory denníka servera) zahŕňajú napríklad typ webového prehľadávača, použitý operačný systém, názov domény poskytovateľa internetových služieb, vašu IP adresu a podobne.

Spracúvajú sa najmä na tieto účely:

  • Zabezpečenie bezproblémového pripojenia webovej stránky,
  • Zabezpečenie bezproblémového používania našich webových stránok,
  • hodnotenie bezpečnosti a stability systému, ako aj
  • na iné administratívne účely.

Vaše údaje nepoužívame na vyvodenie záverov o vás. Informácie tohto druhu môžeme poskytnúť nami. štatisticky vyhodnotené s cieľom optimalizovať naše webové stránky a technológie za ním.

Právny základ:

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 10ods. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našich webových stránok.

Príjemcu:

Príjemcami údajov môžu byť poskytovatelia technických služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia pre prevádzku a údržbu našich webových stránok.

Doba skladovania:

Údaje sa vymažú hneď, ako to už nebude potrebné na účely zberu. Vo všeobecnosti je to tak v prípade údajov použitých na poskytnutie webovej lokality po schádok relácie.

Požadované alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov nevyžaduje zákon ani zmluva. Bez IP adresy však služba a funkčnosť našich webových stránok nie je zaručená. Okrem toho môžu byť jednotlivé služby a služby nedostupné alebo obmedzené. Z tohto dôvodu je námietka vylúčená.

Poskytovanie platených služieb

Druh a účel spracovania:

Na poskytovanie platených služieb požadujeme ďalšie údaje, ako sú napríklad údaje o platbe, aby sme mohli vykonať vašu objednávku.

Právny základ:

Spracovanie údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy je založené na článok 100. b GDPR.

Príjemcu:

Údaje môžu byť príjemcami.

Doba skladovania:

Tieto údaje uchovávame v našich systémoch až do uplynutí zákonných období uchovávania údajov. V zásade ide o 6 alebo 10 rokov z dôvodu náležitých účtovných a daňových požiadaviek.

Požadované alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia vašich osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť prístup k nášmu obsahu a službám.

Komentáre

Druh a účel spracovania:

Keď používatelia zanechať komentár na našich webových stránkach, okrem týchto informácií, čas ich vzniku a užívateľské meno predtým vybrané návštevník webovej stránky sú uložené. Je to pre našu bezpečnosť, pretože môžeme byť trestne stíhaní za nelegálny obsah na našich webových stránkach, aj keď bol vytvorený používateľmi.

Právny základ:

Spracovanie údajov vložených ako pripomienka je založené na oprávnenom záujme (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutím funkcie komentára vám chceme umožniť jednoducho komunikovať. Vaše informácie budú uložené na účely spracovania žiadosti, ako aj na možné následné otázky.

Príjemcu:

Údaje môžu byť príjemcami.

Doba skladovania:

Údaje sa vymažú hneď, ako to už nebude potrebné na účely zberu. V zásade je to tak v prípade, ak bola komunikácia s používateľom ukončená a spoločnosť môže vyvodiť z okolností, že uvedené skutočnosti boli skonštabilne objasnené.

Požadované alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia vašich osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť prístup k našej funkcii komentára.

Používanie služby Google Analytics

Druh a účel spracovania:

Táto webová stránka používa Google Analytics, web analytics služby poskytované Google LLC, 1600 Amfiteáter Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len „Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, t. j. textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam. Z dôvodu aktivácie anonymizácie IP na týchto webových stránkach však spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, kompilovania správ o aktivite na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi od spoločnosti Google.

Účelom spracovania údajov je hodnotenie používania webovej stránky a zostavovanie správ o činnostiach na webovej stránke. Na základe používania webovej stránky a internetu sa potom budú poskytovať ďalšie súvisiace služby.

Právny základ:

Spracovanie údajov je založené na súhlase používateľa (článok 6 ods. 1 a GDPR).

Príjemcu:

Príjemcom údajov je spoločnosť Google ako spracovateľ. Na tento účel sme so spoločnosťou Google uzavreli príslušnú zmluvu o spracovaní objednávky.

Doba skladovania:

Údaje budú vymazané hneď, ako to už nebude potrebné na naše účely nahrávania.

Prevod z tretej krajiny:

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje v Usa a predložila ich do EU_US štítu na ochranu osobných https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Požadované alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, len na základe vášho súhlasu. Ak zabránite prístupu, môže to mať za následok funkčné obmedzenia na webovej lokalite.

Odvolanie súhlasu:

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; Chceli by sme však poukázať na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: Browser Add On for disabling Google Analytics.

Okrem toho alebo ako alternatíva k doplnku prehliadača môžete zabrániť sledovaniu službou Google Analytics na našich stránkach kliknutím na tento odkaz. Tým sa do vášho zariadenia nainštaluje súbor cookie na odhlásenie. To zabraňuje zhromažďovaniu služby Google Analytics pre túto webovú stránku a pre tento prehliadač v budúcnosti, pokiaľ súbor cookie zostane nainštalovaný vo vašom prehliadači.

Profilovanie:

Pomocou sledovacieho nástroja Google Analytics možno vyhodnotiť správanie návštevníkov webovej stránky a analyzovať záujmy. Na tento účel vytvárame pseudonymný používateľský profil.

Šifrovanie SSL

V záujme ochrany bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr.

Úprava našich Zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov tak, aby vždy spĺňali súčasné právne požiadavky, alebo implementovať zmeny našich služieb v našich službách v Zásadách ochrany osobných údajov, napríklad pri zavádzaní nových služieb. Nové vyhlásenie o ochrane údajov sa bude vzťahovať na vašu opätovnú návštevu.

Otázky dozornému orgánu pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite nám e-mail alebo kontaktujte priamo osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej organizácii:

Vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené s pomocou activeMind AG, expert na externých úradníkov pre ochranu údajov (verzia #2019-04-10).